Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Navn på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige jf. artikel 4, stk. 7 i persondataforordningen

Firma: Biomethan Osterby GmbH & Co. KG
Adresse: Hauptstraße 1, D-24994 Osterby
Telefon: +49 (0) 4605 1896 100
E-mail: info(at)biomethanosterby.de

Det er som hovedregel muligt at bruge vores websted uden at angive personoplysninger. I det omfang der indsamles personoplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-mailadresser) på vores internetsider, sker dette så vidt muligt altid frivilligt. Disse oplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at der kan være en sikkerhedsrisiko ved dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail). Det er ikke muligt at beskytte oplysningerne fuldstændigt mod adgang for tredjepart.

Der gøres udtrykkeligt indsigelse imod tredjeparts anvendelse af kontaktoplysninger, som er offentliggjort i henhold til pligten til at angive en kolofon, til at fremsende ikke udtrykkeligt rekvireret reklame og informationsmateriale. De driftsansvarlige for internetsiderne forbeholder sig udtrykkeligt ret til at indlede retlige skridt i tilfælde af uopfordret tilsendelse af reklameinformationer, f.eks. i form af spam-mail.

Sikkerhed for og beskyttelse af dine personoplysninger

Vi ser det som vores vigtigste opgave at bevare fortroligheden for de personoplysninger, som du stiller til rådighed, og beskytte dem mod uvedkommende adgang. Derfor er vi yderst omhyggelige og anvender de mest moderne sikkerhedsstandarder for at sikre maksimal beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi er som privatretlig virksomhed omfattet af bestemmelserne i den europæiske persondataforordning (GDPR) og den tyske lov om databeskyttelse (BDSG). Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer, at forskrifterne for beskyttelse af personoplysninger både overholdes af os og af vores eksterne leverandører af serviceydelser.

Definitioner

Lovgivningen kræver, at personoplysninger behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede (med "lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed"). For at sikre dette informerer vi dig om de forskellige definitioner i loven, som også anvendes i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger:

 1. Personoplysninger
  "Personoplysninger" er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende "den registrerede"); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 2. Behandling
  "Behandling" er enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 3. Begrænsning af behandling
  "Begrænsning af behandling" er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

 4. Profilering
  "Profilering" er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

 5. Pseudonymisering
  "Pseudonymisering" er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 6. Register
  "Register" er enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelig efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt eller decentralt eller er fordelt på funktionsbestemt eller geografisk grundlag.

 7. Dataansvarlig
  Den "dataansvarlige" er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

 8. Databehandler
  "Databehandleren" er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

 9. Modtager
  "Modtageren" er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere; de offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal overholde de gældende databeskyttelsesregler afhængigt af formålet med behandlingen.

 10. Tredjemand
  "Tredjemand" er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

 11. Samtykke
  Et "samtykke" fra den registrerede er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

Lovlig behandling

Behandling af personoplysninger er kun lovlig, hvis der eksisterer et retsgrundlag for behandlingen. Retsgrundlaget for behandlingen kan jf. artikel 6, stk. 1,
litra a) - f) i persondataforordningen især være:

 1. Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål;

 2. Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt;

 3. Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;

 4. Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;

 5. Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;

 6. Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Information om indsamling af personoplysninger

(1) I det følgende informerer vi om indsamling af personoplysninger ved brug af vores websted. Personoplysninger er f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

(2) Hvis du kontakter os via e-mail, opbevarer vi de oplysninger, som du har givet os (din e-mail-adresse, evt. dit navn og dit telefonnummer), så vi kan besvare dine spørgsmål. Vi sletter de data, som opstår i denne forbindelse, når opbevaring af dataene ikke længere er nødvendig, eller behandlingen begrænses, hvis vi i henhold til lovgivningen har pligt til opbevaring af oplysningerne.

Indsamling af personoplysninger ved besøg på vores websted

Hvis webstedet kun anvendes til søgning af informationer, dvs. hvis du ikke lader dig registrere eller på anden måde sender informationer til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at se vores websted, indsamler vi følgende oplysninger, som er teknisk nødvendige, for at vi kan vise dig vores websted og sørge for stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i persondataforordningen):

 • IP-adresse

 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen

 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)

 • Indhold af anmodning (konkret side)

 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Den overførte datamængde

 • Websted, hvorfra anmodningen kommer

 • Browser

 • Operativsystem og dets brugerflade

 • Browsersoftwarens sprog og version.

Anvendelse af cookies

(1) Ud over de tidligere nævnte data gemmes der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk med tilknytning til den browser, som du bruger. Disse cookies bruges til at overføre visse oplysninger til det sted, som efterlader cookien. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre vira til din computer. De bruges til overordnet set at gøre internettilbuddet mere brugervenligt og effektivt.

(2) Dette websted bruger følgende typer af cookies, og deres omfang og funktionsmåde forklares i det følgende:

 • Midlertidige cookies (se a.)

 • Faste cookies (se b.).

 1. Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Hertil hører især session-cookies. Disse cookies gemmer et såkaldt session-ID, som bruges til at tilknytte forskellige forespørgsler fra din browser til den fælles session. På denne måde kan din computer genkendes, når du kommer tilbage til vores websted. Session-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

 2. Faste cookies slettes automatisk efter et på forhånd fastlagt tidsrum, som kan variere afhængigt af den enkelte cookie. Du kan altid slette cookierne i din browsers sikkerhedsindstillinger.

 3. Du kan konfigurere din browserindstilling ud fra dine egne ønsker og f.eks. afvise modtagelse af tredjepartscookies eller alle cookies. Såkaldte "tredjepartscookies" er cookies, der lægges af en tredjepart og dermed ikke af det egentlige websted, som man aktuelt er på. Vi gør dig opmærksom på, at du ved deaktivering af cookies muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted.

Yderligere funktioner og tilbud på vores websted

(1) Ud over brug af vores websted til søgning af informationer tilbyder vi forskellige ydelser, som du kan gøre brug af, hvis du er interesseret. Hvis det er tilfældet, skal du som regel angive flere personoplysninger, som vi bruger til at levere den pågældende ydelse. For disse personoplysninger gælder de tidligere nævnte principper for behandling af personoplysninger.

(2) Vi bruger i en vis udstrækning eksterne leverandører af serviceydelser til at behandle dine personoplysninger. Vi vælger leverandørerne omhyggeligt, pålægger dem at følge vores anvisninger og kontrollerer dem regelmæssigt.

(3) Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi tilbyder deltagelse i kampagner, konkurrencer, indgåelse af aftaler eller lignende ydelser sammen med partnere. Du får yderligere informationer om dette ved at angive dine personoplysninger eller nedenfor i beskrivelsen af tilbuddet.

(4) Hvis vores leverandører af serviceydelser eller partnere er beliggende i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), informerer vi dig om konsekvenserne af denne omstændighed i beskrivelsen af tilbuddet.

Nyhedsbrev

(1) Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, som vi bruger til informere dig om vores aktuelle, interessante tilbud.

(2) Vi anvender processen med såkaldt dobbelttilmelding, når du skal tilmeldes vores nyhedsbrev. Dvs. at vi efter din tilmelding sender en e-mail til den e-mail-adresse, som du har angivet, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at få tilsendt vores nyhedsbrev. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 24 timer, spærres dine oplysninger, og de slettes automatisk efter en måned. Derudover gemmer vi henholdsvis dine anvendte IP-adresser og tidspunkter for tilmelding og bekræftelse. Formålet med processen er at kunne dokumentere din tilmelding og om nødvendigt opklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger.

(3) Det er kun obligatorisk at angive din e-mail-adresse for at få tilsendt nyhedsbrevet. Angivelse af yderligere, særligt markerede oplysninger er frivillig og anvendes, så vi kan tiltale dig personligt. Efter din bekræftelse opbevarer vi din e-mailadresse, så vi kan sende nyhedsbrevet til dig. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra a) i persondataforordningen.

(4) Du kan altid trække dit samtykke til tilsendelse af nyhedsbrevet tilbage og afbestille nyhedsbrevet. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at klikke på det link, som er angivet i alle e-mails med nyhedsbrevet, eller ved at sende en meddelelse til de kontaktoplysninger, som er angivet i kolofonen.

Børn

Vores tilbud henvender sig som hovedregel til voksne. Personer under 18 år bør ikke overføre personoplysninger til os uden forældrenes eller en værges samtykke.

Den registreredes rettigheder

(1) Tilbagetrækning af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på afgivelse af et samtykke, har du altid ret til at trække samtykket tilbage. Lovligheden af den behandling, som er udført på grundlag af samtykket indtil tilbagetrækningen, berøres ikke af tilbagetrækningen af samtykket.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af retten til at trække dit samtykke tilbage.

(2)Ret til bekræftelse

Du har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig. Du kan altid kræve en bekræftelse ved at gøre brug af de ovennævnte kontaktoplysninger.

(3) Indsigtsret

Hvis der behandles personoplysninger, kan du altid kræve adgang til disse personoplysninger og til følgende information:

 1. formålene med behandlingen;

 2. de berørte kategorier af personoplysninger;

 3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;

 4. om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum;

 5. retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende dig eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

 6. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;

 7. enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede;

 8. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 i persondataforordningen, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i forbindelse med overførslen. Vi udleverer en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger. Hvis du indgiver anmodningen elektronisk, og medmindre du anmoder om andet, udleveres oplysningerne i en almindeligt anvendt elektronisk form. Retten til at modtage en kopi som omhandlet i stk. 3 må ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

(4) Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

(5) Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og vi har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

 2. Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a) i persondataforordningen, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.

 3. Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i persondataforordningen.

 4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

 5. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.

 6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i persondataforordningen.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til stk. 1 er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

Retten til sletning ("retten til at blive glemt") finder ikke anvendelse, i det omfang denne behandling er nødvendig:

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;

 • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;

 • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3 i persondataforordningen;

 • til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i persondataforordningen, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller

 • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

(6) Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til fra os at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte,

 2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses;

 3. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller

 4. den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af de ovennævnte forudsætninger, må disse personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Den registrerede kan altid kontakte os ved at gøre brug af de ovennævnte kontaktoplysninger for at gøre sin ret til begrænsning af behandlingen gældende.

(7) Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når:

 1. behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) i persondataforordningen, og

 2. behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet i henhold til stk. 1, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Udøvelsen af retten til dataportabilitet berører ikke retten til sletning ("retten til at blive glemt"). Den nævnte ret finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

(8) Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i persondataforordningen, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, har du ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Du kan altid gøre brug af din ret til indsigelse ved at kontakte den pågældende dataansvarlige.

(9) Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen:

 1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige,

 2. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller

 3. er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Den dataansvarlige gennemfører passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Den registrerede kan altid gøre brug af denne ret ved at kontakte den pågældende dataansvarlige.

(10) Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis den registrerede finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende vedkommende overtræder denne forordning.

(11) Adgang til effektive retsmidler

Uden at det berører andre tilgængelige administrative eller udenretslige klageadgange, herunder retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i persondataforordningen, skal du have adgang til effektive retsmidler, hvis du finder, at dine rettigheder i henhold til denne forordning er blevet krænket som følge af behandling af dine personoplysninger i strid med denne forordning.

Brug af Google Analytics

(1) Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De informationer om din brug af dette websted, som genereres af cookien, sendes som regel til en server hos Google i USA og opbevares der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på dette websted forkortes din IP-adresse dog først af Google i medlemsstaterne i den Europæiske Union eller i andre lande, som er en del af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kun i undtagelsestilfælde overføres den komplette adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. Google bruger på vegne af den driftsansvarlige for dette websted disse informationer til at analysere din brug af webstedet, til at generere rapporter om aktiviteterne på webstedet og til at levere flere serviceydelser til den driftsansvarlige for webstedet, som vedrører brugen af webstedet og internettet.

(2) Google knytter ikke IP-adressen, som overføres af din browser i forbindelse med Google Analytics, til andre data.

(3) Du kan forhindre, at der gemmes cookies, ved hjælp af en passende indstilling af din browser-software. Vi gør dig dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan anvende alle dette websteds funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som cookien har genereret, og som vedrører din brug af webstedet, sendes til og bearbejdes af Google, ved at downloade og installere det browser-plug-in, som findes under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Dette websted anvender Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Herved viderebearbejdes IP-adresserne i afkortet tilstand. Det kan dermed udelukkes, at brugen af webstedet kan knyttes til en bestemt person. I det omfang, de data, som er indsamlet om dig, kan sættes i forbindelse med en bestemt person, udelukkes dette altså straks, og de personrelaterede data slettes dermed omgående.

(5) Vi anvender Google Analytics, så vi kan analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores websted. Med de genererede statistikker kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de undtagelsestilfælde, hvor personrelaterede data overføres til USA, har Google underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for anvendelsen af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i persondataforordningen.

(6) Tredjepartsudbyderens kontaktoplysninger: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugervilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over beskyttelsen af personoplysninger: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html samt erklæringen om beskyttelse af personoplysninger: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Dette websted anvender desuden Google Analytics til en analyse af brugerbevægelser på tværs af enheder, som gennemføres via et bruger-ID. Du kan deaktivere analysen af din brug af webstedet på tværs af enheder i din kundekonto under "Mine oplysninger", "Personoplysninger".

Integration af Google Maps

(1) På dette websted anvender vi tilbuddet fra Google Maps. På denne måde kan vi vise dig interaktive kort direkte på webstedet og giver dig mulighed for komfortabelt at anvende kortfunktionen.

(2) Når du besøger webstedet, modtager Google informationen, at du har åbnet den pågældende underside på vores websted. Derudover overføres de data, som er registreret ved dit besøg på vores websted. Dette sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller om der ingen brugerkonto er. Hvis du er logget ind på Google, knyttes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker tilknytning til din profil hos Google, skal du logge ud før aktivering af knappen. Google gemmer dine data som brugerprofiler og anvender dem med henblik på reklame, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres websted. En sådan anvendelse sker især (selv for brugere, der ikke er logget på) for at levere behovstilpasset reklame og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til indsigelse mod oprettelse af disse brugerprofiler, men for at gøre brug af denne ret skal du henvende dig til Google.

(3) Du får yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af indsamlingen af data og deres videre behandling foretaget af plug-in-udbyderen i udbyderens erklæringer om beskyttelse af personoplysninger. Her får du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med dette og om indstillingsmulighederne til beskyttelse af din privatsfære: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og har underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.